Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2017

Ερωτήσεις 1ης ενότητας1. Τι είναι οι γεωγραφικές συντεταγμένες και τι προσδιορίζουν;
2. Τι είναι οι παράλληλοι, τι προσδιορίζουν και τι δείχνουν;
3. Τι γεωγραφικό πλάτος έχουν οι περιοχές που βρίσκονται πάνω στον ισημερινό;
4. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος παράλληλος;
5. Τι είναι οι μεσημβρινοί και τι προσδιορίζουν;
6. Ποιος είναι ο κυριότερος μεσημβρινός;
7. Σε τι μετριέται το γεωγραφικό μήκος και ποιες τιμές μπορεί να πάρει;
8. Σε τι μετριέται το γεωγραφικό πλάτος και ποιες τιμές μπορεί να πάρει;
9. Τι είναι η κλίμακα του χάρτη;
10. Ποιοι χάρτες χαρακτηρίζονται μικρής κλίμακας; Τι χαρακτηριστικά έχει τότε ο χάρτης;
11. Ποιοι χάρτες χαρακτηρίζονται μεγάλης κλίμακας; Τι χαρακτηριστικά έχει τότε ο χάρτης;
12. Τι είναι το υπόμνημα ενός χάρτη;
13. Τι είδους σύμβολα μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χαρτογράφος σε έναν τοπογραφικό χάρτη;
14. Πως προσανατολίζεται κανείς σε ένα χάρτη;
15. Σε ποιες κατηγορίες χωρίζουμε τους χάρτες; Να αναφέρετε από ένα παράδειγμα σε κάθε κατηγορία.