Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Ερωτήσεις 1.1-1.2 Βιολογία Γενικής Γ' Λυκείου


Ερωτήσεις 1ου Κεφαλαίου - Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

1.      Ποια μακρομόρια πίστευαν αρχικά οι επιστήμονες ότι αποτελούσαν το γενετικό υλικό των κυττάρων και γιατί;
2.      Από την άποψη της ποικιλίας των μονομερών που συμμετέχουν στη δομή ενός πολυμερούς, ποιο είναι το περισσότερο πολύπλοκο πολυμερές, τα νουκλεϊκά οξέα ή οι πρωτεϊνες;
3.      Με ποιο τρόπο επιβεβαιώθηκε οριστικά ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό των οργανισμών;
4.      Ποιες είναι οι βιοχημικές ενδείξεις ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό;
5.      Στο πείραμα του Griffith τι αποτελέσματα είχε ο εμβολιασμός με βακτήρια -θάνατο (Θ) ή επιβίωση (Ε)- στις παρακάτω περιπτώσεις; α. εμβολιασμός με ζωντανά «λεία» βακτήρια β. εμβολιασμός με νεκρά «λεία» βακτήρια και ζωντανά «αδρά» βακτήρια γ. εμβολιασμός με ζωντανά βακτήρια χωρίς προστατευτικό κάλυμμα δ. εμβολιασμός με νεκρά «λεία» βακτήρια.
6.      Σε τι διέφεραν μορφολογικά τα στελέχη που χρησιμοποίησε ο Griffith στα πειράματά του;
7. Τι ονομάζουμε αποικία;
8.      Να περιγράψετε το πείραμα του Griffith. Ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε;
9.      Πώς με βάση το πείραμα του Griffith αποδείχθηκε ότι το DNA είναι το γενετικό υλικό;
10.      Nα περιγράψετε το πείραμα των Avery, MacLeod & McCarty.
11.   Nα περιγράψετε το πείραμα των Hersey και Chase.
12.   Nα περιγράψετε πείραμα με το οποίο να αποδεικνύεται ότι οι πρωτεϊνες δεν είναι οι φορείς της γενετικής πληροφορίας.
13.   Πώς αποδεικνύεται ότι κατά τη μόλυνση των βακτηριακών κυττάρων εισέρχεται μόνο το νουκλεϊκό οξύ από τον ιό στο κύτταρο;
14.   Tι σημαίνουν οι εκφράσεις in vivo και in vitro; Να αναφερθούν παραδείγματα.
15.   Τι είναι η ιχνηθέτηση;
16. Ποια είναι τα μονομερή των νουκλεϊκών οξέων;
17.  Τι είναι το νουκλεοτίδιο και από τι αποτελείται;
18. Ποιες ομάδες στο μόριο του DNA είναι σταθερές και ποιες μεταβλητές;
19.   Πώς σχηματίζεται ένα δινουκλεοτίδιο;
20.   Με ποιον τρόπο συνδέονται μεταξύ τους τα νουκλεοτίδια μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας;
21.   Tι είναι o φωσφοδιεστερικός δεσμός, πώς σχηματίζεται και γιατί χαρακτηρίζεται 3’- 5’;
22.   Ποια είναι τα ελεύθερα άκρα μιας πολυνουκλεοτιδικής αλυσίδας και ποιος είναι ο προσανατολισμός της;
23.   Γιατί λέμε ότι η αλυσίδα DNA ή RNA έχει προσανατολισμό 5’ - 3΄;
24.   Ποια δεδομένα επέτρεψαν τον προσδιορισμό της δομής του DNA;
25.   Τι γνωρίζετε για το Μοντέλο Watson και Crick;
26.   Tι γνωρίζετε για το σταθερό σκελετό της διπλής έλικας του DNA;
27.   Ποιες ομάδες των νουκλεοτιδίων είναι υδρόφιλες και ποιες είναι υδρόφοβες;
28.   Ποιοι δεσμοί σταθεροποιούν τη δευτεροταγή δομή του μορίου του DNA;
29.   Ποια είδη δεσμών εμφανίζονται στο μόριο του DNA;
30. Ποιες είναι οι συμπληρωματικές βάσεις και πόσοι δεσμοί υδρογόνου υπάρχουν μεταξύ τους;
31.   Πώς συγκρατούνται οι δύο αλυσίδες του DNA;
32.   Τι σημαίνει συμπληρωματικότητα των βάσεων του DNA και ποια η σημασία της;
33. Ποιο χαρακτηριστικό στη δομή του DNA αποτελεί τον παράγοντα-κλειδί για την ικανότητα του να αντιγράφεται;
34.   Τι εννοούμε όταν λέμε ότι οι δύο αλυσίδες στο μόριο του DNA είναι αντιπαράλληλες;
35.   Να περιγράψετε συνοπτικά τις λειτουργίες του γενετικού υλικού.
36. Πού είναι καταγραμμένες οι γενετικές πληροφορίες;
37. Τι ονομάζουμε γονίδιο και τι γονιδίωμα;
38. Ποια είναι η σημασία του διπλασιασμού του DNA;
39.   Tι σημαίνει ο όρος «αλληλουχία βάσεων»;
40.   Πώς περιγράφουμε συνήθως το μήκος ενός μορίου DNA και πώς το μήκος ενός μορίου RNA;
41. Ποια κύτταρα ονομάζουμε απλοειδή και ποια διπλοειδή;
42.   Σε τι διαφέρει το γενετικό υλικό των σωματικών κυττάρων από εκείνο των γεννητικών κυττάρων;
43.   Ποια μορφή εμφανίζει το γενετικό υλικό των βακτηρίων/προκαρυωτικών κυττάρων;
44.   Πώς μειώνεται το γενετικό υλικό των προκαρυωτικών κυττάρων, ώστε να «χωράει» στο προκαρυωτικό κύτταρο;
45.   Tι είναι τα πλασμίδια, πού συναντώνται, ποια η δομή τους και ποιες οι ιδιότητές τους;
46.   Ποια είναι η σημασία των γονιδίων που υπάρχουν στα βακτήρια και σχετίζονται με τη μεταφορά γενετικού υλικού από ένα βακτήριο σε άλλο;
47.   Αναφέρατε δύο σημαντικά είδη γονιδίων που εμφανίζονται στα πλασμίδια.
48.   Γιατί το γενετικό υλικό του ανθρώπου πακετάρεται στον πυρήνα και πώς;
49.   Τι είναι οι ιστόνες και ποιος ο ρόλος τους;
50.   Τι είναι νουκλεόσωμα και από τι αποτελείται;
51. Από τι εξαρτάται ο βαθμός συσπείρωσης του γενετικού υλικού;
52.   Τι συμβαίνει κατά τη μεσόφαση;
53.   Γιατί η μελέτη των χρωμοσωμάτων γίνεται όταν αυτά βρίσκονται στο στάδιο της μετάφασης;
54.   Σε ποια φάση του κυτταρικού κύκλου είναι ορατά τα χρωμοσώματα με τη βοήθεια του οπτικού μικροσκοπίου;
55.   Να αναφέρετε την ποσότητα και τη μορφή που έχει το γενετικό υλικό σωματικού ανθρώπινου κυττάρου σε κάθε φάση του κυτταρικού κύκλου.
56. Δώστε τους ορισμούς για τις έννοιες: ινίδια χρωματίνης, χρωμόσωμα, αδελφές χρωματίδες, κεντρομερίδιο;
57.  Ποια η σχέση ινιδίων χρωματίνης – αδελφών χρωματίδων – χρωμοσωμάτων; Σε ποιο στάδιο εμφανίζεται το καθένα;
58.   Γιατί λέμε ότι τα χρωμοσώματα, τα ινίδια χρωματίνης και οι αδελφές χρωματίδες αποτελούν διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος;
59. Πόσα μόρια DNA υπάρχουν:
α. σε ένα ανθρώπινο σωματικό κύτταρο στην αρχή της μεσόφασης;
β. σε ένα ανθρώπινο σωματικό κύτταρο στην αρχή της μίτωσης;
γ. σε ένα ανθρώπινο γαμέτη;
60. Τι είναι καρυότυπος, ποιες πληροφορίες προσφέρει, σε ποιο στάδιο του κυτταρικού κύκλου παρατηρείται και ποια τα στάδια για την παρατήρησή του; Ποιες  χημικές ουσίες είναι απαραίτητες για την εργαστηριακή απεικόνιση του καρυότυπου; Ποιο ρόλο έχει η κάθε ουσία;
61.   Τι είδους κύτταρα χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των χρωμοσωμάτων;
62.   Aριθμός και είδη χρωμοσωμάτων των ανθρώπινων κυττάρων.
63. Πώς καθορίζεται το φύλο στον άνθρωπο;
64. Ποια χρωμοσώματα ονομάζονται αυτοσωμικά και ποια φυλετικά;
65.   Γιατί το μιτοχόνδριο και ο χλωροπλάστης χαρακτηρίζονται σαν ημιαυτόνομα οργανίδια;
66. Τι γενετικές πληροφορίες περιέχει το γενετικό υλικό των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών;
67. Τι σημαίνει το γεγονός ότι η προέλευση των μιτοχονδρίων είναι μητρική;
68. Ποιες μορφές μπορεί να πάρει το γενετικό υλικό των ιών;