Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

1. Γιατί ο μηχανισμός αντιγραφής του DNA χαρακτηρίζεται ημισυντηρητικός;
2. Ποια σχέση έχουν μεταξύ τους και με το αρχικό τα μόρια που προκύπτουν από την αντιγραφή του DNA;
3. Ποιοι πρότειναν τον µηχανισµό αντιγραφής του DNA;
4. Σε ποιους οργανισμούς μελετήθηκε κυρίως ο μηχανισμός αντιγραφής και γιατί;
5. Tι είναι οι θέσεις έναρξης αντιγραφής και πόσες υπάρχουν σε ένα μόριο DNA;
6. Πώς επιτυγχάνεται η γρήγορη αντιγραφή του DNA των ανώτερων ευκαρυωτικών οργανισμών;
7. Να περιγράψετε τη διαδικασία αντιγραφής του DNA.
8.Ποια είναι τα ένζυμα της αντιγραφής και ποιος ο ρόλος τους;
9. Γιατί είναι απαραίτητη η συνεργασία του πριμοσώματος κατά την αντιγραφή;
10. Ποια ένζυμα δρουν πριν την DNA πολυμεράση κατά την αντιγραφή;
11. Ποιο ένζυμο καταλύει τη σύνθεση πρωταρχικών τμημάτων RNA και ποιο τα αντικαθιστά με DNA;
12. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο προσανατολισμός της αντιγραφής είναι 5’ à 3’; Ποιο το αποτέλεσμα κατά την αντιγραφή;
13. Γιατί κατά την αντιγραφή η μια αλυσίδα αντιγράφεται συνεχώς και η άλλη ασυνεχώς;
14. Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα της αντιγραφής;
15. Ποιοι μηχανισμοί επιδιόρθωσης υπάρχουν και τι ποσοστό ακρίβειας επιτυγχάνεται με κάθε μηχανισμό;
16. Σε ποια φάση της ζωής του κυττάρου γίνεται η αντιγραφή και ποιος ο ρόλος της;
17. Ποια είναι η μορφή του κεντρικού δόγματος της Βιολογίας όπως περιγράφηκε από τον Crick το 1958; Πώς περιγράφεται σήμερα και γιατί;
18. Σε ποιους οργανισμούς βρίσκεται και ποιος ο ρόλος της αντίστροφης μεταγραφάσης;
19. Tι ονομάζουμε γονίδιο και τι γονιδιακή έκφραση;
20. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα γονίδια;
21. Ποια είδη RNA παράγονται με τη μεταγραφή και ποιος ο ρόλος τους;
22. Ποιο είδος RNA υπάρχει μόνο στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς;
23. Να περιγράψετε τη διαδικασία μεταγραφής του DNA.
24. Τι  γνωρίζετε για τους υποκινητές και τους μεταγραφικούς παράγοντες;
25. Ποια είναι τα ρυθμιστικά στοιχεία της μεταγραφής;
26.Να περιγράψετε τα γεγονότα που θα συμβούν μετά την πρόσδεση της RNA πολυμεράσης στον υποκινητή ενός γονιδίου ευκαρυωτικού κυττάρου μέχρι α) την ολοκλήρωση της μεταγραφής β) την έξοδο του mRNA στο κυτταρόπλασμα.
27.Τι είναι η RNA πολυµεράση και ποιος είναι ο ρόλος της;
28.Τι είναι οι αλληλουχίες λήξης της µεταγραφής και ποιος είναι ο ρόλος τους;
29.Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο προσανατολισμός της μεταγραφής είναι 5’ à 3’;
30.Ποια από τις δύο αλυσίδες ενός γονιδίου ονομάζεται κωδική και ποια μη κωδική;
31. Ποια γονίδια ονοµάζονται ασυνεχή ή διακεκομμένα και σε ποιους οργανισµούς υπάρχουν;
32.Τι είναι τα εσώνια και τι τα εξώνια;
33. Πώς ονομάζεται το RNA που περιέχει εσώνια και εξώνια;
34.Τι είναι το πρόδροµο mRNA και ποιες περιοχές περιλαµβάνει;
35. Πώς ονομάζεται η διαδικασία της μετατροπής του προδρόμου mRNA σε ώριμο mRNA; 
36. Τι είναι το ώριµο mRNA, πώς προκύπτει και τι περιλαµβάνει;
37. Πού πραγµατοποιούνται οι διαδικασίες της αντιγραφής, µεταγραφής και ωρίµανσης στο ευκαρυωτικό κύτταρο;
38.Ποιο είναι ο ρόλος της 5’ αμετάφραστης περιοχής του DNA;
39.Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν ταυτόχρονα η μεταγραφή και η μετάφραση;
40.Γιατί στους προκαρυωτικούς είναι δυνατή η έναρξη της μετάφρασης πριν ολοκληρωθεί η μεταγραφή;
41. Πώς είναι δυνατόν σε κάποιο κύτταρο μια πρωτεϊνη να δημιουργήθηκε από μόριο m-RNA που δεν προήλθε από τον πυρήνα του κυττάρου;
42.Tι ονομάζουμε γενετικό κώδικα και ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του;
43.Ποια κωδικόνια ονομάζονται συνώνυμα;
44.Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο γενετικός κώδικας είναι καθολικός, εκφυλισμένος, συνεχής και μη επικαλυπτόμενος;
45.Πώς καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι 3 βάσεις ορίζουν ένα αμινοξύ;
46.Τι είναι κωδικόνιο και τι αντικωδικόνιο;
47.Tι είναι σύμπλοκο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης;
48.Πότε συνδέονται η μικρή με τη μεγάλη υπομονάδα του ριβοσώματος;
49.Ποιο είναι το πρώτο κωδικόνιο του m-RNA και σε ποιο αμινοξύ αντιστοιχεί; Ποιο αντικωδικόνιο θα φέρει το t-RNA που συνδέεται με το κωδικόνιο έναρξης;
50.“Το DNA περιέχει τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πρωτεϊνοσύνθεση”. Εξηγείστε.
51.Σε ποια στάδια διακρίνεται η πρωτεϊνοσύνθεση και τι συμβαίνει σε κάθε στάδιο;
52.Πότε ολοκληρώνεται η πρωτεϊνοσύνθεση;
53.Ένας ερευνητής βρήκε ότι μια πρωτεϊνη δεν έχει ως πρώτο αμινοξύ τη μεθειονίνη. Έκανε λάθος;
54.Τι είναι το ριβόσωµα και από τι αποτελείται; Ποιος ο ρόλος της κάθε υπομονάδας;
55.Ποιες θέσεις σύνδεσης µε άλλα µόρια έχει ένα µόριο tRNA;
56.Τι είναι το πολύσωµα;
57.Γιατί η πρωτεϊνοσύνθεση χαρακτηρίζεται «οικονοµική διαδικασία»;
58. Πώς μπορούν να παραχθούν γρήγορα πολλά μόρια μιας πρωτεϊνης;
59. Γιατί είναι απαραίτητη η ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης;
60. Σε τι αποσκοπεί η ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης στα προκαρυωτικά κύτταρα;
61.Τι είναι τα οπερόνια και σε ποιους οργανισμούς συναντώνται;
62.Να περιγράψετε τη λειτουργία του οπερονίου της λακτόζης παρουσία γλυκόζης και παρουσία µόνο λακτόζης.
63. Τι είναι το οπερόνιο της λακτόζης, τι κωδικοποιεί, πού απαντάται και από ποιες αλληλουχίες αποτελείται; Πόσα διαφορετικά γονίδια υπάρχουν  σ’αυτό; Πόσα είναι τα κωδικόνια έναρξης; Πόσα διαφορετικά m-RNA παράγονται από το οπερόνιο της λακτόζης και πόσες πρωτεϊνες;
64.Πότε εκφράζονται τα δομικά γονίδια του οπερονίου της λακτόζης και ποιος ο ρόλος των ενζύμων που παράγονται;
65. Πότε καταστέλλεται η μεταγραφή των δομικών γονιδίων του οπερονίου της λακτόζης;
66.Ποιος ο ρόλος του ρυθμιστικού γονιδίου, του καταστολέα και του επαγωγέα στο οπερόνιο της λακτόζης;
67.  Ποιες θέσεις υποδοχής έχει ο καταστολέας;
68.  Πώς δρα ο καταστολέας, όταν δεν υπάρχει στο κύτταρο λακτόζη;
69. Σε ποια επίπεδα ρυθμίζεται η γονιδιακή έκφραση στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς;
70. Σε τι εξυπηρετεί η ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης στους πολυκύτταρους οργανισµούς;
71.  Τι είναι κυτταρική διαφοροποίηση;
72. Γιατί όλα τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού έχουν πανομοιότυπη γενετική σύσταση;

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2.1-2.2

Στο παρακάτω link θα βρείτε διαγώνισμα του ΥΠΠΔΜΘ διατυπωμένο κατά το πρότυπο των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων. Οποιος θέλει, το κάνει στο σπίτι και μου το φέρνει για διόρθωση.
http://www.study4exams.gr/biology/course/view.php?id=56
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

1.      Ποιοι λόγοι επέτρεψαν την ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA;

2.      Πού βρίσκει εφαρμογές η ανάπτυξη της τεχνολογίας του ανασυνδυασμένου DNA;

3.      Τι χαρακτηρίζουμε ως “Γενετική Μηχανική” και ποιους στόχους εξυπηρετεί αυτή;

4.      Τι είναι οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες; Πού παράγονται και ποιος είναι ο φυσιολογικός τους ρόλος; Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται στη μοριακή βιολογία; Ποια συγκεκριμένη ενδονουκλεάση γνωρίζετε; Ποια αλληλουχία αναγνωρίζει, ποιους και πόσους δεσμούς διασπά;

5.      Τι είναι φορέας κλωνοποίησης και ποιοι οι πιο συνηθισμένοι φορείς κλωνοποίησης;

6.      Γιατί χρησιμοποιούμε την ίδια περιοριστική ενδονουκλεάση για να κόψουμε το DNA του φορέα κλωνοποίησης και το DNA του δότη;

7.      Ποιος είναι ο ρόλος της DNA δεσμάσης στη διαδικασία σχηματισμού του ανασυνδυασµένου DNA;

8.      Να περιγράψετε τα στάδια παραγωγής του ανασυνδυασµένου DNA με φορέα α) ένα πλασμίδιο β) το βακτηριοφάγο λ.                                                               

9.       Γιατί συνήθως τα βακτήρια ξενιστές στα οποία εισάγεται το ανασυνδυασμένο πλασμίδιο κατά την τεχνική του ανασυνδυασμένου DNA δεν έχουν δικό τους πλασμίδιο;                                   

10.   Πώς εντοπίζονται τα μετασχηματισμένα βακτήρια μέσα σε μια βακτηριακή καλλιέργεια;

11.  Να δοθούν οι ορισμοί: γονιδιωματική βιβλιοθήκη, cDNA βιβλιοθήκη, κλώνος, κλωνοποίηση, μετασχηματισμός, ανασυνδυασμένο DNA.

12.  Να περιγράψετε τη διαδικασία δημιουργίας μιας γονιδιωματικής βιβλιοθήκης.

13.   Για ποιο λόγο οι ερευνητές υποχρεώθηκαν να επινοήσουν τη cDNA βιβλιοθήκη, ενώ ήδη είχαν στη διάθεσή τους τις γονιδιωματικές βιβλιοθήκες;

14.  Να περιγράψετε τη διαδικασία κατασκευής μιας cDNA βιβλιοθήκης.

15.  Ποιος ο ρόλος των περιοριστικών ενδονουκλεασών, της DNA δεσμάσης και της αντίστροφης μεταγραφάσης στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA;

16.  Tι είναι οι ανιχνευτές και για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται;

17.   Τι ονομάζουμε αποδιάταξη του DNA και πώς επιτυγχάνεται; 

18.  Τι ονομάζουμε υβριδοποίηση και πώς επιτυγχάνεται;

19.  Ποιος ο ρόλος της αποδιάταξης και της υβριδοποίησης στην κατασκευή βιβλιοθηκών;

20.  Τι είναι η μέθοδος αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και ποιες οι εφαρμογές της;