Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ - ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕρωτήσεις
1.   Τι είναι ο περιοδικός πίνακας και με ποιο κριτήριο κατατάσσονται σε αυτόν τα χημικά στοιχεία;
2.   Ποια ήταν η ανάγκη για την ταξινόμηση των στοιχείων;
3.   Πώς ονομάζονται οι οριζόντιες σειρές και πώς οι κατακόρυφες στήλες στον περιοδικό πίνακα;
4.   Πόσες είναι οι περίοδοι και πόσες οι ομάδες στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα;
5.   Ποια ομάδα του περιοδικού πίνακα ονομάζεται ομάδα των:
α. αλκαλίων, β. αλκαλικών γαιών, γ. αλογόνων και δ. ευγενών αερίων;
6.   Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται τα χημικά στοιχεία ανάλογα με τις ιδιότητές τους και ποια είναι περισσότερα;
7.   Σε ποια περιοχή βρίσκονται τα μέταλλα και σε ποια τα αμέταλλα στο σύγχρονο περιοδικό πίνακα;
8.   Πότε και από ποιον παρουσιάστηκε ο πρώτος περιοδικός πίνακας;
9.   Πότε δύο χημικά στοιχεία έχουν παρόμοιες χημικές ιδιότητες: όταν βρίσκονται στην ίδια ομάδα ή στην ίδια περίοδο;
10.        Να διατυπώσετε τον νόμο της περιοδικότητας.
11.        Τα αλκάλια είναι μέταλλα ή αμέταλλα; Ποια χημικά στοιχεία ανήκουν στα αλκάλια;
12.        Ποιες είναι οι ιδιότητες των αλκαλίων;
13.        Γιατί τα αλκάλια φυλάσσονται σε δοχεία με πετρέλαιο;
14.        Τι συμβαίνει κατά την αντίδραση ενός αλκαλίου με το νερό και τι είδους διάλυμα προκύπτει;
15.        Ποιες είναι οι ιδιότητες των μετάλλων;
16.        Γιατί οι άνθρωποι στους αρχαίους πολιτισμούς κατασκεύαζαν κοσμήματα από χρυσό και άργυρο κι όχι από σίδηρο;
17.         Γιατί αν αφήσουμε στο μπαλκόνι για μερικές εβδομάδες ένα σιδερένιο καρφί κι ένα ατσάλινο κουταλάκι το καρφί θα σκουριάσει, ενώ το κουταλάκι πρακτικά δε θα αλλοιωθεί;
18.        Τι είναι τα κράματα; Γιατί κατασκευάζονται; Nα αναφερθούν 3 παραδείγματα.