Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

Animations/Videos - Κεφάλαιο 4 - Βιολογία Θετικής Κατεύθυνσης

Περιοριστικές ενδονουκλεάσες
http://highered.mheducation.com/olcweb/cgi/pluginpop.cgi?it=swf::535::535::/sites/dl/free/0072437316/120078/bio37.swf::Restriction%20Endonucleases
http://www.youtube.com/watch?v=aA5fyWJh5S0&feature=related
Δράση της περιοριστικής ενδονουκλεάσης EcoRI

https://www.youtube.com/watch?v=iuZEpGYOY-k
Πλασμίδια
http://www.youtube.com/watch?v=GNMJBMtKKWU
Δημιουργία ανασυνδυασμένου DNA
http://sumanasinc.com/webcontent/animations/content/plasmidcloning.html
Γονιδιωματική βιβλιοθήκη
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/dnalibrary.html
cDNA βιβλιοθήκη
http://www.maxanim.com/genetics/cDNA/cDNA.htm
Υβριδοποίηση
https://www.youtube.com/watch?v=76eKnmCtCTU
Δημιουργία δίκλωνου μορίου cDNA
https://www.youtube.com/watch?v=rKPJpxCW2qw
Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)
https://www.youtube.com/watch?v=iQsu3Kz9NYo


https://www.youtube.com/watch?v=0HCWmD7Mv8U
http://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/pcr.html
http://www.dnalc.org/resources/3d/19-polymerase-chain-reaction.html