Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2.2 & 2.4 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1.         Πώς καλύπτουν οι οργανισμοί τις ανάγκες τους σε ενέργεια; (σελ. 43)
2.       Πώς διακρίνονται οι οργανισμοί ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζουν την τροφή τους; (αναφορικά)
3.         Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται αυτότροφοι; (σελ. 43)
4.         Τι είναι η φωτοσύνθεση; (σελ. 43)
5.         Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται ετερότροφοι; (σελ. 43)
6.        Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι ετερότροφοι οργανισμοί; Nα αναφερθούν παραδείγματα. (σελ. 43)
7.         Πώς διακρίνονται οι καταναλωτές; (σελ. 44)
8.         Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται αποικοδομητές και ποιος ο ρόλος τους; (σελ. 44)
9.         Τι ονομάζουμε ροή ενέργειας; (σελ. 44)
10.      Πώς απεικονίζονται οι τροφικές σχέσεις; (αναφορικά)
11.      Τι ονομάζεται τροφική αλυσίδα; (σελ. 45)
12.      Γιατί οι τροφικές αλυσίδες δεν αποτελούν πάντα πιστή απεικόνιση της πραγματικότητας; (σελ. 45)
13.      Τι ονομάζεται τροφικό πλέγμα; (σελ. 45)
14.      Τι δείχνουν τα βέλη που συνδέουν τους πληθυσμούς  μιας τροφικής αλυσίδας ή ενός τροφικού πλέγματος; (σελ. 45)
15.      Τι περιλαμβάνει ένα τροφικό επίπεδο; (σελ. 45)
16.      Ποια είδη τροφικών πυραμίδων ξέρετε; (σελ. 46- αναφορικά)
17.      Ποιοι παράγοντες ονομάζονται ρύποι; (σελ. 52)
18.      Τι ονομάζουμε ρύπανση; (σελ. 52)
19.      Πώς μπορεί να προκληθεί ρύπανση; (σελ. 52)
20.      Τι ονομάζουμε μόλυνση του περιβάλλοντος; (σελ. 52)
21.      Πού οφείλεται κυρίως η ρύπανση του αέρα; (σελ. 52)
22.   Να αναφέρετε τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της ατμόσφαιρας. (σελ. 52-53)  
23. Να περιγράψετε το φαινόμενο του θερμοκηπίου. (σελ. 53)
24. Ποια είναι τα αίτια της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας; (σελ. 53)
25.      Να αναφέρετε τις συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου; (σελ. 53)
26.      Πού οφείλεται το φωτοχημικό νέφος, ποια αέρια συμμετέχουν σε αυτό και ποιες οι συνέπειές του; (σελ. 53)

27. Πότε το όζον θεωρείτα επιβλαβές και πότε ωφέλιμο; (σελ. 54)
28.      Ποια η σημασία της στοιβάδας του όζοντος; (σελ. 54)
29.      Πώς καταστρέφεται η στοιβάδα του όζοντος; (σελ. 54)
30.      Ποιες είναι οι συνέπειες της εξασθένισης της στοιβάδας του όζοντος; (σελ. 54)
31.      Πώς προκαλείται η όξινη βροχή; (σελ. 54)
32.      Ποιες είναι οι συνέπειες της όξινης βροχής; (σελ. 54)
33.      Ποια είναι τα αίτια της ρύπανσης των υδάτων; (σελ. 55)
34.      Ποιες είναι οι συνέπειες της ρύπανσης των υδάτων; (σελ. 55)
35.      Τι είναι ευτροφισμός; (σελ. 55)
36.      Πώς ρυπάινεται το έδαφος; (σελ. 56)
37.      Πού οφείλονται οι συχνές πυρκαγιές στην Ελλάδα; (σελ. 57)
38.      Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν, ώστε να ξαναδημιουργηθεί ένα καμένο δάσος; (σελ. 57)
39.      Ποιες είναι οι συνέπειες της πυρκαγιάς; (σελ. 57)